راه و شهرسازی استان زنجان

((پروژه ها))

نام پروژه : طراحی رمپ خروجی از آزادراه به زنجان (در محل تقاطع آزاد راه با جاده بیجار) وطراحی رمپ خروجی از آزادراه به جاده رامین بعنوان مسیر جایگزین جاده رامین

نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

شرح خدمات :

 • بدلیل تلاقی این رمپ با جاده رامین موجود لذا می بایست مسیرهای جایگزین جاده رامین نیز بررسی می گردید که در نهایت طرح پیشنهادی رمپ ورودی و خروجی از آزادراه به جاده رامین نیز ارائه و تصویب گردید.
 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی ابتدای جاده تهم زنجان

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : بررسی و مطالعه طرح ترافیکی ورودی شهر هیدج با طراحی ترافیکی ورودی شهر هیدج از جاده ترانزیت

  نام کارفرما :شهرداری هیدج

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : ارديبهشت ماه 1394 ........ مدت قرارداد : 1 ماه

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی تقاطع درام چورزق

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : جاده گردشگری

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی مسیر کوهستانی رصد خانه گوجه

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی تقاطع همسطح (سه راهی آستاکل)

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی تقاطع جاده بیجار - جاده دندی

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی مسیر جدید گوزل دره

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی محور روستایی اسلام آباد - فیله ورین

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی محور روستایی خانیک

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی مسیر مشک آباد - المکی

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طرح هندسی میدان وحدت

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی رمپ های ورودی و خروجی از آزادراه (زنجان - تبریز) به شهرک صنعتی نوآوران زنجان

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • با توجه به اینکه دسترسی های شهرک صنعتی نوآوران قبلا از جاده دندی تآمین گردیده و این دسترسی ها جوابگوی نیازهای شهرک صنعتی نبوده لذا نیاز به تآمین دسترسی از آزادراه به شهرک صنعتی احساس می گردید لیکن طرح های پیشنهادی ارائه و در نهایت رمپ های ورودی و خروجی از آزادراه به شهرک صنعتی نوآوران تصویب گردید.
 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی تقاطع همسطح مسیر ورودی شهرآب بر

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی رمپ خروجی از آزادراه به زنجان (در محل تقاطع آزاد راه با جاده بیجار) وطراحی رمپ خروجی از آزادراه به جاده رامین بعنوان مسیر جایگزین جاده رامین

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی رمپ ورودی و خروجی از آزادراه زنجان - تهران به جاده ترانزیت درمحدوده روستای سایان

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : طراحی رمپ ورودی و خروجی از آزادراه به مجتمع جنب CNG سلطانیه

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : سیستم های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) آزادراهها و راههای اصلی و فرعی و روستایی استان زنجان

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : اسفند ماه 1393 ........ مدت قرارداد : 6 ماه

  شرح خدمات :

 • انجام مطالعات میدانی و بررسی های ترافیکی و سطح دسترسی ها .
 • تهیه و ارائه طرح های اولیه و پیشنهادی جهت تصویب طرح نهایی
 • طراحی واریانت نهایی منطبق بر آئین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) ، نشریه 161 ، نشریه 234 روسازی آسفالتی و آئین نامه ایمنی راه ها و . . .
 • ارائه پروفیل های طولی و عرضی ، احجام عملیات خاکی ، مقطع روسازی و . . .
 • میخکوبی مسیر ها
 • ×

  نام پروژه : مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع های شهرستانهای زنجان ، ابهر ، قیدار ، خرمدره

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  شرح خدمات :

 • مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع های شهرستانهای زنجان ، ابهر ، قیدار ، خرمدره
 • تاریخ شروع پروژه : آذر ماه 1391 ........ مدت قرارداد : 4 ماه

  نام پروژه : نقشه برداری 1:2000 پیکتاژ تهیه پروفیل های طولی و عرضی و متره عملیات خاکی بخشی از محورهای روستایی استان زنجان

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : اسفند ماه 1388 ........ مدت قرارداد : 4 ماه

  شرح خدمات :

 • نقشه برداری 1:2000 ، پیکتاژ تهیه پرویل های طولی و عرضی و متره عملیات خاکی بخشی از محورهای روستایی استان
 • نام پروژه : مطالعات نقشه برداری عموکندی به امام کهریز ( بزینه رود ) ، تهیه نقشه توپوگرافی بخشی از راه های روستایی در سطح استان زنجان

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : شهريور ماه 1393 ........ مدت قرارداد : 12 ماه

  شرح خدمات :

 • مطالعات نقشه برداری : عموکندی به امام کهریز ( بزینه رود ) ، تهیه توپوگرافی بخشی از راه های روستایی در سطح استان زنجان و طراحی و مشاوره اصلاح هندسی تقاطع عای : آببر ، آستاکل ، گوزل دره ، پیام نور ابهر ، پلیس راه بیجار ، خروجی اتوبان به جاده بیجار - زنجان ، تقاطع شهرک صنعتی نوآوران و اتوبان
 • نام پروژه : خدمات نقشه برداری ( تهیه نقشه توپوگرافی )

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : خرداد ماه 1392 ........ مدت قرارداد : 23 روز

  شرح خدمات :

 • خدمات نقشه برداری ( تهیه نقشه توپوگرافی )
 • نام پروژه : نظارت پروژه بهسازی و تکمیل دسترسی های تقاطع جاده ماهنشان با اتوبان زنجان-تبریز/تعریض محور زنجان-میانه

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : مرداد ماه 1395 ........ مدت قرارداد : 12 ماه

  شرح خدمات :

 • نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات بهسازی و تکمیل دسترسی های تقاطع جاده ماهنشان با اتوبان زنجان-تبریز و تعریض محور زنجان-میانه ، بر اساس بخشنامه های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و شرح خدمات نظارت عالیه و کارگاهی ضمیمه شماره یک پیوست بخشنامه شماره 95/546271 مورخ 95/03/17
 • نام پروژه : نظارت بر اجرای عملیات آماده سازی زمین 5/5 هکتاری علی آباد زنجان

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : اسفند ماه 1392 ........ مدت قرارداد : 4/5 ماه

  شرح خدمات :

 • نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات آماده سازی زمین 5/5 هکتاری علی آباد ، بر اساس بخشنامه های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کارگاهی ضمیمه شماره یک پیوست بخشنامه شماره 95/546271 مورخ 95/03/17
 • نام پروژه : نظارت بر اصلاح آماده سازی شهرک فرهنگیان زنجان

  نام کارفرما :شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : تير ماه 1396 ........ مدت قرارداد : 6 ماه

  شرح خدمات :

 • طراحی نقشه های خیابانهای شهرک فرهنگیان ( به غیر از نقشه های برق و تاسیسات )
 • تهیه اسناد و مدارک پیمان جهت عقد قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار
 • نظارت بر اجرای عملیات اصلاح آماده سازی شهرک فرهنگیان زنجان
 • کنترل روند اجرای پروژه
 • رسیدگی به صورت وضعیت ارسالی لز طرف پیمانکار
 • تهیه صورت مجالس کارگاهی با پیمانکار و تاید احجام و مقادیر
 • سایر موارد نظارتی در قالب عملیات اصلاح آماده سازی پروژه فوق الذکر
 • نام پروژه : مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع های شهرستانهای ابهر ، زنجان ، قیدار ، خرمدره ، ماهنشان و طارم

  نام کارفرما :اداره کل راه و ترابری استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و ترابری استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : ارديبهشت ماه 1391 ........ مدت قرارداد : 4 ماه

  شرح خدمات :

 • مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع های شهرستانهای ابهر ، زنجان ، قیدار ، خرمدره ، ماهنشان و طارم
 • نام پروژه : مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع های شهرستانهای ابهر ، زنجان ، قیدار ، خرمدره ، ماهنشان و طارم

  نام کارفرما :اداره کل راه و ترابري استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و ترابري استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : اسفند ماه 1389 ........ مدت قرارداد : 4 ماه

  شرح خدمات :

 • مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع های شهرستانهای ابهر ، زنجان ، قیدار ، خرمدره ، ماهنشان و طارم
 • تأییدیه پروژه : مفاصا حساب 549952482 ریال

  نام پروژه : مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع های شهرستان های خرمدره و ماهنشان

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : شهريور ماه 1393 ........ مدت قرارداد : 4 ماه

  شرح خدمات :

 • مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع های : احیا و میخ کوبی ایمیر ، تقاطع جایگاه CNG خرمدره ، سه راهی ایلی بولاغ ، احیای و میخ کوبی امیر آباد .
 • نام پروژه : خدمات تهیه نقشه های توپوگرافی 1/2000 و 1/500 به روش مستقیم زمینی از محور و جاده دسترسی سد اندآباد علیا

  نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای زنجان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری شمالغرب کشور

  تاریخ شروع پروژه : آبان ماه 1392 ........ مدت قرارداد : 60 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه های توپوگرافی 1/2000 به روش مستقیم زمینی به مساحت 150 هکتار از مخزن و راه دسترسی
 • تهیه نقشه توپوگرافی 1/500 به روش مستقیم زمینی به مساحت تقریبی 30 هکتار از محل سد
 • نام پروژه : مشاهدات عینی قطعات اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : دي ماه 1392 ........ مدت قرارداد : 60 روز

  شرح خدمات :

 • ثبت اطاعات توصیفی مانند : کدحسابداری اراضی ، وضعیت تفکیک ، وضعیت از نظر طراحی شهری
 • برداشت محدوده قطعه با GPS دستی و ثبت مختصات محدوده اراضی در فرم
 • عکس برداری از اراضی و انعکاس عکس در فرم
 • نام پروژه : مطالعات نقشه برداری عموکندی به امام کهریز، تهیه توپوگرافی بخشی از راههای روستائی در سطح استان زنجان

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : شهريور ماه 1393 ........ مدت قرارداد : 12 ماه

  نام پروژه : خدمات نقشه برداری مناطق تحت پوشش طرح آبرسانی از سد بلوبین

  نام کارفرما :شرکت آب منطقه ای زنجان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : دي ماه 1392 ........ مدت قرارداد : 90 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه توپوگرافی به مقیاس 1:1000 به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز 1 متری و به عرض 100 متر از سد بلوبین به طول حدود 37 کیلومتر .
 • تهیه نقشه توپوگرافی به روش مستقیم زمینی به صورت بلوکی با منحنی تراز 0/5 متری در مناطق مختلف و به مساحت حدود 12 هکتار .
 • تهیه و تجهیز حداقل 3 گروه اکیپ کامل نقشه برداری در مسیرهای مختلف نقشه برداری خطوط انتقال.
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاور طرح شناسایی و تشخیص اراضی - کمسیون ماده 12

  نام کارفرما :اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  دستگاه نظارت : اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

  تاریخ شروع پروژه : مهر ماه 1391 ........ مدت قرارداد : 90 روز

  شرح خدمات :

 • انجام خدمات مشاوره ، برای تهیه نقشه ها و آلبوم های مربوط به طرح شناسایی اراضی شهری مربوط به کمسیون ماده 12 ، در خصوص محدوده قانونی و حریم شهرهای استان زنجان با مشخصات جدول ارائه شده توسط اداره.
 • درباره ما


  شرکت مهندسين مشاور سامانه توسعه نقشه با بيش از 100 نفر پرسنل در سطح کشور و داراي پايه 1 نقشه برداري ، پايه 3 راهسازي ، پايه 3 GIS و پايه 3 فتوگرامتري و تيم برنامه نويسي قدرتمند نرم افزارهاي مهندسي در اکثر پروژه هاي ملي مشغول به خدمتگذاري مي باشد.
  اين شرکت در سال 1387 با هدف توسعه خدمات مهندسي تاسيس گرديد . موسسان اين شرکت که هم اکنون بعنوان هيئت مديره اين شرکت نيز مي باشند خط مشي شرکت را توسعه فني و مهندسي قرار داده اند فلذا همچنان پيشرو در خدمات خاص و توليد نرم افزارهاي مختص اين حرفه مي باشند.

  با ما در تماس باشید


  در حال ارسال
  پیام شما ارسال شد. با تشکر

  آدرس:

  زنجان
  جاده شهرک کارمندان - نبش قائم ششم
  پلاک 2966 - طبقه دوم

  شماره تماس:

  تلفن: 33440377 - 024
  فکس: 33473673 - 024