اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گيلان

((پروژه ها))

نام پروژه : نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 ( ماسال - رضوانشهر)

نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

تاریخ شروع پروژه : اسفند ماه 1388 ........ مدت قرارداد : 35 روز

شرح خدمات :

 • نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 در شهر ماسال - رضوانشهر به مساحت تقریبی 179 هکتار
 • نام پروژه : نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 ( کوچصفهان منجیل)

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : اسفند ماه 1388 ........ مدت قرارداد : 35 روز

  شرح خدمات :

 • نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 در شهر کوچصفهان منجیل به مساحت تقریبی 180/25 هکتار
 • نام پروژه : ایجاد شبکه نقاطGPS شهر رشت و حومه جهت به روز رسانی نقشه های کاداستر

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : مهر ماه 1389 ........ مدت قرارداد : 45 روز

  شرح خدمات :

 • ایجاد شبکه نقاط GPS شهر رشت و حومه جهت به روز رسانی نقشه های کاداستر به تعداد تقریبی 776 نقطه
 • نام پروژه : ایجاد شبکه نقاط GPS در سطح استان گیلان جهت به روز رسانی نقشه های کاداستر

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : آبان ماه 1389 ........ مدت قرارداد : 45 روز

  شرح خدمات :

 • ایجاد شبکه نقاط GPS در سطح استان گیلان جهت به روز رسانی نقشه های کاداستر به تعداد تقریبی 760 نقطه
 • نام پروژه : ایجاد شبکه نقاط GPS در سطح استان گیلان جهت به روز رسانی نقشه های کاداستر

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : آذر ماه 1390 ........ مدت قرارداد : 45 روز

  شرح خدمات :

 • ایجاد شبکه نقاط GPS در سطح استان گیلان جهت به روز رسانی نقشه های کاداستر به تعداد تقریبی 680 نقطه در کلیه شهرها
 • نام پروژه : نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 در شهر رودبار

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : ارديبهشت ماه 1391 ........ مدت قرارداد : 40 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی با مقیاس 1:500 در شهر رودبار با درج کامل پلاک ثبتی عرصه ، کد پستی عرصه ، نام و نام خانوادگی و کد ملی مالک یا مالکین به مساحت تقریبی 105 هکتار
 • نام پروژه : نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 در شهر رانکوه

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : ارديبهشت ماه 1391 ........ مدت قرارداد : 40 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی با مقیاس 1:500 در شهر رانکوه با درج کامل پلاک ثبتی عرصه ، کد پستی عرصه ، نام و نام خانوادگی و کد ملی مالک یا مالکین به مساحت تقریبی 20 هکتار
 • نام پروژه : نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 در شهرجمعه بازار

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : ارديبهشت ماه 1391 ........ مدت قرارداد : 40 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی با مقیاس 1:500 در شهرجمعه بازار با درج کامل پلاک ثبتی عرصه ، کد پستی عرصه ، نام و نام خانوادگی و کد ملی مالک یا مالکین به مساحت تقریبی 20 هکتار
 • نام پروژه : نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 در احمد سرگوراب

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : ارديبهشت ماه 1391 ........ مدت قرارداد : 40 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی با مقیاس 1:500 در شهراحمد سر گوراب با درج کامل پلاک ثبتی عرصه ، کد پستی عرصه ، نام و نام خانوادگی و کد ملی مالک یا مالکین به مساحت تقریبی 20 هکتار
 • نام پروژه : نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 در شهررشت

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : تير ماه 1391 ........ مدت قرارداد : 26 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی با مقیاس 1:500 در شهر رشت با درج کامل پلاک ثبتی عرصه ، کد پستی عرصه ، نام و نام خانوادگی و کد ملی مالک یا مالکین به مساحت تقریبی 135 هکتار
 • نام پروژه : نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 در شهربندر انزلی

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : تير ماه 1391 ........ مدت قرارداد : 26 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی با مقیاس 1:500 در شهر رشت با درج کامل پلاک ثبتی عرصه ، کد پستی عرصه ، نام و نام خانوادگی و کد ملی مالک یا مالکین به مساحت تقریبی 115 هکتار
 • نام پروژه : نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 در شهر منجيل

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : بهمن ماه 1389 ........ مدت قرارداد : 45 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی با مقیاس 1:500 در شهر منجیل به مساخت تقریبی 178/5 هکتار در دو سیستم Utm و Local در محدوده مورد نظر که توسط کارفرما تعیین می گردد.
 • نام پروژه : نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 در شهر رحیم آباد

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : سازمان نقشه برداری کل کشور

  تاریخ شروع پروژه : دي ماه 1389 ........ مدت قرارداد : 45 روز

  شرح خدمات :

 • تهیه نقشه کاداستر شهری به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1:500 در شهر رحیم آباد به مساحت تقریبی اولیه 178 هکتار در دو سیستم Utm و Local در محدوده مورد نظر که توسط کارفرما تعیین می گردد.
 • نام پروژه : عملیات زمینی تهیه نقشه 1/1000 شهر لولمان و مرجغل از عکس های 1/5000

  نام کارفرما :اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان

  دستگاه نظارت : اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان

  تاریخ شروع پروژه : فروردين ماه 1393 ........ مدت قرارداد : 15 روز

  شرح خدمات :

 • انجام عملیات نقشه برداری زمینی جهت کار عکسی
 • نام پروژه : نقشه برداری کاداستر به روش مستقیم زمینی به مقیاس 1/500 در شهر کوچصفهان

  نام کارفرما :بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان

  دستگاه نظارت :aaaaa

  تاریخ شروع پروژه : مرداد ماه 1392 ........ مدت قرارداد : 6 ماه

  شرح خدمات :

 • انجام عملیات نقشه برداری زمینی در راستای اجرای طرح صدور سند مالکیت املاک شهری
 • درباره ما


  شرکت مهندسين مشاور سامانه توسعه نقشه با بيش از 100 نفر پرسنل در سطح کشور و داراي پايه 1 نقشه برداري ، پايه 3 راهسازي ، پايه 3 GIS و پايه 3 فتوگرامتري و تيم برنامه نويسي قدرتمند نرم افزارهاي مهندسي در اکثر پروژه هاي ملي مشغول به خدمتگذاري مي باشد.
  اين شرکت در سال 1387 با هدف توسعه خدمات مهندسي تاسيس گرديد . موسسان اين شرکت که هم اکنون بعنوان هيئت مديره اين شرکت نيز مي باشند خط مشي شرکت را توسعه فني و مهندسي قرار داده اند فلذا همچنان پيشرو در خدمات خاص و توليد نرم افزارهاي مختص اين حرفه مي باشند.

  با ما در تماس باشید


  در حال ارسال
  پیام شما ارسال شد. با تشکر

  آدرس:

  زنجان
  جاده شهرک کارمندان - نبش قائم ششم
  پلاک 2966 - طبقه دوم

  شماره تماس:

  تلفن: 33440377 - 024
  فکس: 33473673 - 024